Nota legal

Traduït automàticament per Google translate

 

1. Avís legal general aplicable a tots els usuaris de www.miscelanea.info

 

Informació general del titular del lloc web

 

ASOCIACIÓ CULTURAL MISCELANEA PER LA DIFUSIÓ DE L'ART

c / Guardia 10, 08001 Barcelona (Espanya),

NIF: G-63733059

(en endavant, MISCELANEA) és la titular del lloc web ubicat en el domini www.miscelanea.info.

L'exploració del lloc web de MISCELANEA ubicat en el domini www.miscelanea.info (en endavant, el lloc web), i de qualsevol de les pàgines a les que a través del mateix es pugui accedir, implica que l'usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta la \ 'Política de Privacitat \' i el \ 'Avís legal \' de es et Lloc Web. En cas que no estigui d'acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l'usuari ha d'abstenir d'utilitzar aquest Lloc Web. En compliment del que disposa l'article 9 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació (en endavant LSSICE), MISCELANEA ha procedit a la comunicació del nom de domini al registre en el qual es troba inscrita.

 

Productes i serveis

 

En aquest Lloc Web, MISCELANEA posa a disposició dels Usuaris de la mateixa informació gratuïta respecte dels productes i serveis prestats per la Societat, així com la possibilitat d'adquirir els productes o contractar els serveis oferts us. En tot cas, la contractació dels productes i serveis de MISCELANEA es regirà per les seves Condicions Generals i Particulars de Contractació.

 

Propietat intel • lectual i industrial

 

En aquest Lloc Web, MISCELANEA posa a disposició dels Usuaris de la mateixa informació gratuïta respecte dels productes i serveis oferts per la Societat. Tots els dissenys, marques, noms, imatges, logos, gràfics, icones, aplicacions i altres continguts del lloc web són titularitat de MISCELANEA o, si s'escau, MISCELANEA compta amb llicència per al seu ús, gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista per la normativa aplicable sobre la propietat industrial i intel.lectual. En n ingún cas l'accés al lloc web implica cessió per part de MISCELANEA d'aquests drets als Usuaris.

 

Els usuaris del lloc web poden fer ús privat del lloc web i del seu contingut. En cap cas podran fer ús comercial dels mateixos, ni alterar en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuïts rlos o comunicar-los públicament. Així mateix, queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del lloc web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per MISCELANEA en el present \ 'Avís legal \'. Els continguts, textos, fotografies, logotips, dissenys, imatges, sons i, en general, qualsevol creaci & oacu et; n intel • lectual existent en aquest Lloc Web, així com el mateix lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia, han estat degudament registrats i, en conseqüència, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel.lectual. En cas que els usuaris vulguin utilitzar les marques, noms, logotips o qualsevol altre signe distintiu disponibles al Lloc Web de MISCELANEA, poden demanar l'autorització necessària posant-se en contacte amb el webmaster dirigint-se al mateix pels mitjans de contacte indicats en el present \ 'Avís legal \'.

 

L'Usuari d'aquest Lloc web es compromet a respectar els drets esmentats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar els. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o continguts del Lloc Web que difereixi de l'expressament permès per MISCELANEA, en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel • lectual sobre el mateix, afectarà als seus drets i, en conseqüència, legitimarà a MISCEL.LÀNIA per al exercici de quantes accions, tant civils com penals, emparin seus leg & iacu te; estafes drets de propietat intel • lectual i industrial.

 

Els continguts enviats pels usuaris registrats, no són objecte de control editorial. En conseqüència MISCELANEA permet als seus usuaris registrats, per mitjà de la seva pàgina web, expressar lliurement les seves opinions i enviar fotografies, notícies, vídeos i tota mena de continguts. La responsabilitats ad de MISCELANEA per aquests continguts aliens es troba regulada contractualment en les condicions legals que els usuaris registrats han d'acceptar expressament per adquirir aquesta condició

 

Accés al lloc web

 

L'accés a aquest Lloc Web és lliure i gratuït. No obstant això, la contractació d'alguns dels serveis que ofereix aquesta p & a acute; gina web pot estar, actualment o en el futur, condicionada al pagament d'un preu, en aquest cas s'indicarà convenientment aquesta circumstància. L'accés a determinats serveis de la pàgina web està supeditat a l'adquisició de la condició d'Usuari registrat mitjançant la cumplimentació del corresponent formulari. En aquests casos, l'usuari riu es compromet a custodiar degudament les claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya) ja que són per a ús exclusiu de l'usuari titular de les mateixes i la seva custòdia i correcta utilització són de la seva total responsabilitat.

 

Dades personals

 

L'Usuari que lliure i voluntàriament es doni d'alta com a usuari registrat o co Munique a MISCELANEA les seves dades personals a través dels procediments establerts en aquest Lloc Web, autoritza expressament a MISCELANEA al seu tractament d'acord amb el descrit en la \ 'Política de Privacitat \' d'aquest Lloc Web i sempre respectant la legislació vigent en cada moment en matèria de dades de caràcter personal i serveis de la societat de la informació ció. Qualsevol usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d'accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades personals que la normativa aplicable li concedeix a través del procediment establert a aquest efecte en la \ 'Política de Privacitat \'.

 

Hipervincles

 

Aquest lloc Web pot contenir hiper vincles amb altres llocs web que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per MISCELANEA, no sent responsable aquesta per tant del contingut d'aquestes pàgines web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars i MISCELANEA no garanteix ni aprova aquests continguts. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament ment la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria corresponent a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest Lloc Web. MISCELANEA no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests hiperenllaços. Aquells usuaris que vulguin establir hipervincles al present Lloc Web hauran d'abstenir de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web o el seu contingut. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que MISCELANEA autoritza l'hiperenllaç, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web en la que s'estableixi l'hiperenllaç al Lloc Web. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relació entre MISCELANEA i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi el mateix. Queda prohibit l'establiment d'hipervincles al lloc web en pàgines web que incloguin informació o continguts ili ; cits, immorals o contraris als bons costums, a l'ordre públic, als usos acceptats a Internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers. Els hipervincles que, si s'escau, i respectant les exigències anteriorment exposades, s'estableixin al lloc web des d'altres pàgines web permetran l'accés al lloc web, però no reproduiran el seu contingut en cap forma.

 

Galetes

 

MISCELANEA es reserva el dret d'utilització de les denominades \ 'cookies \' o funcionalitats de similars característiques, al lloc web. Les \ "cookies \ 's'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l Usuari. Així mateix, tampoc no poden llegir les dades dels discs durs, ni els arxius \ 'cookie \' creats per altres proveïdors. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de \ "cookies \ 'i per impedir la instal lació de \" cookies \' en el seu disc dur. Per obtenir ajuda sobre aquestes funcions haurà d'accedir a les instruccions o manuals del navegador per ampliar aquesta informació. En el cas que l'Usuari decideixi no rebre \ "cookies \ ', podrà seguir utilitzant la major part dels serveis del lloc web, inclosa l'adquisició de productes o serveis, sense perjudici que sigui necessari que l'Usuari es registri prèviament com per accedir a aquests serveis i / o produeix ctos que així ho requereixin.

 

Comunicacions comercials

 

En compliment del que disposa l'article 21 de LSSICE, mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions Generals l'usuari autoritza expressament a MISCELANEA a remetre-li a l'adreça de correu electrònic que proporcioni com a contacte, comunicacions comercials promocionals o publicitàries, llevat que expressament manifesti la seva oposició

 

Per a més informació sobre el tractament de les dades personals dels usuaris realitzat per MISCELANEA, pot consultar la \ 'Política de Privacitat \' del lloc web.

 

Menors d'edat

 

Determinats serveis, productes o continguts del Lloc Web poden no ser apropiats o aptes per a menors d'edat. En conseqüència MISCELANEA recomana als usuaris menors d'edat que no accedeixin als continguts que apareguin identificats com recomanats exclusivament per a majors d'edat. Així mateix, MISCELANEA recomana als majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors que supervisió la navegació d'aquests menors po r el Lloc Web i evitin l'accés a aquests continguts recomanats exclusivament per a majors d'edat. Així mateix, MISCELANEA els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts, serveis i / o productes als menors d'edat i els recomana la seva utilització.

 

Actualitzacions

 

MISCELANEA no garanteix la total actualització, exactitud i / o disponibilitat en tot moment dels continguts de la seva pàgina web, si bé fa tot el possible perquè així sigui. Tot i que MISCELANEA vol prestar als seus Usuaris a través del lloc web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En aquest cas, MISCELANEA intentaria minimitzar les conseqüències d'aquesta interrupció perquè els seus usuaris es vegin afectats en la menor mesura possible, sempre que això fos possible, no responsabilitzant-se en cap cas dels perjudicis que pugui suposar per a l'Usuari la interrupció del servei d'accés a aquest Lloc Web.

 

Normativa legal i jurisdicció aplicable

 

La \ 'Política de Privacitat \' i el present \ 'Avís legal \' d'aquest Lloc Web, així com la resta del contingut del mateix, s'han realitzat respectant en tot moment la legislació que li resulta aplicable, en especial, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal nal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, i podran ser revisats i modificats en qualsevol moment per tal d'adaptar-se a qualsevol modificació de la legislació vigent. En aquest cas, el nou contingut és aplicable des del moment en què la seva modificació sigui publicitada en el Lloc Web, resultant accessible per als usuaris del mateix. L'ús del lloc web, incloent l'accés pels usuaris i la navegació a través del mateix, és lliure però implica l'acceptació expressa i compliment de la \ 'Política de Privacitat \' i el \ 'Avís legal \' d'aquest Lloc Web i de la legislació espanyola aplicable. Així mateix, determ falles usos del mateix impliquen la necessària acceptació de les condicions contractuals que regeixin aquest ús, així com, si escau. Tota controvèrsia o conflicte que pugui sorgir com a conseqüència de l'ús del lloc web serà resolt d'acord amb la legislació vigent a Espanya, sotmetent-se a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribuna les del domicili de l'Usuari, quan es trobi aquest a Espanya, oa la dels Jutjats i Tribunals de Madrid, quan es trobi fora d'Espanya.

 

2. Condicions legals aplicables als usuaris registrats del lloc web

 

Mitjançant l'adquisició de la condició d'Usuari registrat de MISCELANEA, l'usuari manif estes expressament conèixer les presents condicions legals, es compromet a complir-les i assumeix íntegrament la responsabilitat, contractual i extracontractual que pugui generar el seu incompliment, tant davant MISCELANEA com davant de tercers perjudicats per l'incompliment. Els Usuaris registrats de MISCELANEA declaren conèixer expressament i acceptar que:

 

Els continguts que faciliten a la pàgina web són de la seva exclusiva responsabilitat i per tant, respondran davant MISCELANEA i davant de tercers pels mateixos.

Que MISCELANEA no realitza cap control editorial dels esmentats continguts remesos pels seus usuaris, actuant com a simple mitjà d'interacció entre els seus usuaris i en conseqüència no té de responsabilitat tat alguna per aquests continguts, més enllà de la que pogués atribuir expressament la Llei per la seva condició de prestador de serveis d'allotjament de continguts a la xarxa.

Això no impedeix que si els continguts remesos pels Usuaris suposen qualsevol conducta contrària a la llei, l'ordre o els principis generals de l'ordenament jurídic vigent et, així que els responsables del lloc web tinguin coneixement de la realització pels usuaris de qualsevol conducta contrària a la llei, l'ordre o els principis generals de l'ordenament jurídic vigent, MISCELANEA pugui posar en coneixement de les autoritats competents aquestes conductes, si es produeixin, així com d'emprendre les accions legals que li atribueixi i l ordenament jurídic vigent en cada moment, contra els Usuaris que duguin a terme aquestes conductes, resultant l'usuari responsable directe de les reclamacions que puguin plantejar-se per tercers perjudicats pels continguts facilitades pels seus usuaris. Així mateix, MISCELANEA podrà retirar del lloc web aquells continguts que constitueixin aquestes conductes a instance ies de tercers perjudicats o de les autoritats competents. L'usuari serà responsable directe de les reclamacions que puguin plantejar-se MISCELANEA per tercers perjudicats pels continguts facilitades pels seus usuaris. En especial, l'Usuari es compromet a no utilitzar els fòrums temàtics o qualsevol altre mitjà pel qual se li permeti enviar opinions i comentaris per a: Difamar, injuriar, ni assetjar MISCELANEA, els altres Usuaris o tercers, ni violar de cap altra manera els seus drets. Enviar fitxers que continguin virus o programes de característiques similars que puguin afectar el funcionament dels ordinadors, del programari o de les dades, ja siguin del lloc web o de la resta d'usuaris. Anunciar, promocionar o oferir en venda ning & uacute; n tipus de béns o serveis, ni dur a terme enquestes o concursos, demanar dades personals, ni enviar missatges demanant el seu reenviament en cadena. MISCELANEA es reserva el dret a denegar, restringir o excloure a la seva discreció l'accés de qualsevol usuari a aquest Lloc Web oa qualsevol de les seves parts sense previ avís en cas que no doni compliment a les ant erior condicions contractuals.

 

3. Condicions generals aplicables a la contractació electrònica

 

Informació prèvia

 

Les presents Condicions tenen per objecte regular l'accés i el règim d'adquisició dels serveis i productes oferts per MISCELANEA a través del seu Sitio web, constituint el marc jurídic sobre el qual desenvoluparà la relació contractual de contractació. Dins d'aquest marc contractual s'inclouran també les condicions generals i particulars de contractació pròpies de cada producte o servei que ofereixi MISCELANEA. Les presents Condicions Generals de Contractació podran ser cONSERVADORA per l'usuari mitjançant la seva impressió o mitjançant la seva descàrrega en un suport durador, escollint l'opció corresponent en el moment de la seva acceptació. MISCELANEA es compromet a informar a l'Usuari, amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels es rvicios i / o productes sol licitats, com ara el preu dels mateixos, els impostos i despeses que li siguin d'aplicació. MISCELANEA es reserva el dret a modificar les tarifes publicades en el Lloc Web, quan així ho consideri convenient. En conseqüència els preus i tarifes aplicables a la contractació per part de l'usuari dels serveis i productes, seran els que figuren en el procediment de contractació establert en el Lloc Web de MISCELANEA en el moment immediatament anterior a que l'usuari accepti de manera definitiva la formalització de la contractació i introdueixi les dades de pagament. El preu del servei i producte com a norma general, inclou l'impost sobre el valor afegit que li resulti aplicable, llevat que expressament es disposi el contrari. Les ofertes publicades al lloc web seran vàlides únicament durant el període en què es que siguin accessibles als usuaris en el mateix lloc Web. En cas d'indisponibilitat dels productes i serveis contractats per l'Usuari, MISCELANEA es reserva la possibilitat de proposar a l'Usuari en substitució un article ; cul del mateix tipus, de qualitat i preu equivalents o, alternativament donarà a l'usuari la possibilitat de cancel lar la seva comanda, amb la devolució de l'import efectivament abonat sense que càpiga la interposició de reclamació per danys o perjudicis indirectes, lucre cessant, dany emergent o costos d'oportunitat.

 

Pagament dels comandes

 

L'usuari podrà realitzar el pagament de la seva comanda pels següents mitjans: pagament per targeta de crèdit

 

Informació posterior

 

MISCELANEA confirmarà a l'Usuari la seva comanda i la contractació realitzada, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, així com les Condicions d i Contractació, tant generals com particulars que aplicables als productes i serveis de la seva concret comanda i que van ser objecte d'acceptació expressa per l'Usuari com a requisit previ per a la contractació.

 

Dret de desistiment

 

L'usuari que ostenti la condició de consumidor d'acord amb el que disposa la Llei 2 6 / 1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris podrà en el termini màxim de 7 dies hàbils des de la recepció del producte o servei desistir de la contractació realitzada, mitjançant l'enviament d'una comunicació en aquest sentit a la següent adreça: info@miscelanea.info. L'Usuari haurà sufraga r les despeses que ocasioni la devolució del producte a MISCELANEA com a conseqüència de l'exercici del dret de desistiment. Per a la devolució dels imports abonats per la contractació realitzada en el supòsit de desistiment de la mateixa, s'exigirà la restitució del bé contractat en l'estat en què es va remetre, incloent l'embalatge en el qual es contenia. Els desperfectes en el bé o embalatge generaran l'obligació de l'Usuari d'abonar l'import de la reparació necessària per poder comercialitzar de nou el bé. No es pot interposar el desistiment quan la contractació es refereixi béns confeccionats conforme a les especificacions de l'usuari o clarament personalitzats, als quals, per la seva natura naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar o caducar amb rapidesa, als de subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats per l'Usuari, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat diat per al seu ús permanent.

 

 Newsletter semanal

Si quieres estar informado de lo que pasa en miscelanea, apúntate a nuestra newsletter!
MISCELANEA c\ Guardia 10, 08001 Barcelona   · Avís legal   · Térmes i condicions web by: MSCLN